SD03a

อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector

อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detector

อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไป การเกิดเพลิง ไหม้ จะเกิดควันไฟขึ้นก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *