Brix-Refractometer

Refractometer

Refractometer เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร มีประโยชน์ในการใช้วัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย เช่น

 • ปริมาณความหวาน ในน้ำคั้นจากผลไม้สด น้ำเชื่อม เครื่องดื่ม เช่น ค่าที่ได้มีหน่วยเป็น องศาบริกซ์ (เปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อน้ำหนัก)
 • การใช้ refractometer วัดน้ำคั้นจากผัก ผลไม้ หรือน้ำผลไม้ เป็นการวัดค่า total soluble solids หรือปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อปริมาตร)  เพราะในน้ำผลไม้ ประกอบด้วยน้ำตาลชนิดต่างๆ ซึ่งละลายได้ในน้ำ เช่น กลูโคส (glucose) ฟรักโทส (fructose) ซูโครส (sucrose) นอกจากน้ำตาแล้ว ในน้ำผลไม้ยังมีกรดอินทรีย์ ที่ละลายในน้ำได้ดี เช่น กรดซิตริก (citric acid) กรดมาลิก (malic acid) กรดทาร์ทาริก (tartaric acid) กรดแอมิโน และวิตามินซี ซึ่งค่าที่วัดได้ เป็นค่ารวมของความเข้มข้นน้ำตาลทุกชนิด และกรดอินทรีย์ที่ละลายได้ในน้ำผลไม้นั้น
 • ปริมาณเกลือ มีชื่อรียกว่า Salinity Refractometer มีหน่วยเป็น ความเข้มข้น ppt (part per thousond, ถ้าต้องการค่าเป็น เปอร์เซ็นต์ ให้เอาค่า ptt/10) หรือ ความถ่วงจำเพาะของสารละลายเกลือ ใช้เตรียมน้ำเกลือในอาหารหมักเกลือ (salinity test) วัดความเข้มข้นของเกลือ(salinity test) ในซีอิ้ว น้ำปลา ปูเค็ม
 • ปริมาณแอลกอฮอล์ ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) มีหน่วยเป็น Alcohol by Volume หรือ % ABV
 • ความหนาแน่นของของเหลว (liquid density) และ ความถ่วงจำเพาะของสารละลาย

หลักการทำงานของ Refractometers

 

Refractrometer ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดย Dr. Ernst Abbe นักวิทยาศาสตร์ เยอรมัน/ออสเตรีย ในต้นศตวรรษที่ 20 โดยการทำงานของ refractometer เป็นการวัด ดัชนีหักเหของแสง (refractive index) เมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งสู่อีกตัวกลางหนึ่ง เช่น จากอากาศสู่น้ำ จากน้ำสู่คริสตัล (crystal) ทำให้ มุม ความเร็ว (velocity, v) ของแสงแตกต่างกัน

สารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันเมื่อแสงส่องผ่านจะเกิดการหักเห และให้ค่าดัชนีหักเหของแสงต่างกันซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงนำมาประยุกต์ใช้วัดค่าความเข้มข้นของสารละลายได้

 

การวัดค่าดัชนีหักเหของแสง (refractive index) สามารถทำได้ 2 ระบบ คือ

 • วัดด้วยการส่องผ่านของแสง (transparent system)
 • วัดด้วยการสะท้อนของแสง (reflection system)
ประเภทของ Refractometer ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
Hand-held refractometer
Hand held refractometer เป็น refractometer ที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาได้ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว การทำงานของ hand held refractometer อาศัยหลักการหักเหของแสงใช้วัดความเข้มข้นของสารละลาย

วิธีการวัดค่า ทำได้โดยการหยดสารละลายที่ต้องการทราบค่าบนแผ่นปริซิม ปิดด้วยแผ่นปิด แล้วส่องมองผ่านช่องในที่มีแสง จะมองเห็นเป็นแถบสี ที่อ่านค่าตัวเลขได้ ตามสเกล ที่เครื่องกำหนดไว้ เช่น เป็นเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น ความเข้มข้นของน้ำตาล น้ำเชื่อม น้ำผลไม้ ที่วัดได้ มีหน่วยเป็น องศาบริกซ์ ( Brix) หรือ อาจเป็นค่าความหนาแน่นของเหลว หรือทั้งสองอย่าง

 • ก่อนและหลังการใช้ hand refractometer ควรทำความสะอาดแผ่นปริซึม ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้หยดสารละลายตัวอย่าง ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ ฝุ่นละออง คราบสกปรกบนแผ่นปริซึม มีผลต่อความถูกต้องของค่าที่อ่านได้
 • สารละลายที่หยดไม่ควรมีฟองอากาศปน ซึ่งอาจจะมีผลต่อค่าที่อ่านได้
 • ค่าที่อ่านได้เป็นค่าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นที่อุณหภูมิที่ระบุไว้ในเครื่องคือ 20 องศาเซลเซียส

Refractometer ใช้ทำอะไร และมันทำงานอย่างไร?

รีแฟคโตมิเตอร์

หลักการทำงานง่ายๆ ของอุปกรณ์ Brix meter คือ ใช้การหักเหของแสงจากปริซึมเพื่ออ่านค่าในสเกล ซึ่งค่าการหักเหของแสงจะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในของเหลวตัวอย่างที่ใช้วัดค่า

Refractometer จึงเป็นเครื่องวัดที่กล่าวได้ว่าช่วยให้ ผู้ผลิตเบียร์, ไวน์, หรือ น้ำผักผลไม้ สามารถทราบถึงค่าความหวานที่มีอยู่ในวัตถุดิบก่อนที่จะถูกนำมาผลิต ซึ่งค่าความหวานนี้จะแสดงค่าในรูปของ % Brix (ปริมาณน้ำตาลในของเหลวตัวอย่าง เทียบกับน้ำกลั่นบริสุทธิ์) ทั้งนี้ค่าตัวเลขที่แสดงในรูป Brix นั้นสามารถใช้เทียบเท่าได้เป็นค่าตัวเลขเดียวกับในรูปแบบของ Balling หรือ Plato อีกด้วย อย่างไรก็ตามการจะแปลงค่าความหวาน “Brix” ให้อยู่ในรูปของค่าความถ่วงจำเพาะ “Specific Gravity” หรือย่อๆ ว่า SG ที่ซึ่งรู้จักกันในวงการของผู้ผลิตเบียร์นั้น ต้องใช้กฎที่เรียกว่า “กฎการคูณ 4” โดยการนำค่าที่อ่านได้ในรูปของ Brix มาคูณด้วย 4 ก็จะได้เป็นค่าโดยประมาณสำหรับ SG (1.0xx) เช่น ถ้าอ่านค่า Brix ได้ 9 ฉะนั้นค่า SG = 1.036

“กฎการคูณ 4” เป็นการแปลงค่า Brix แบบหยาบๆ ซึ่งที่ค่า Brix สูงๆ ค่า SG ที่แท้จริงจะมีค่ามากกว่าที่ได้จากการคำนวณด้วยกฎการคูณ 4 เล็กน้อย ทั้งนี้ได้มีการจัดทำตารางแปลงค่าจาก Brix เป็น SG ที่ถูกต้องแน่นอนไว้ ดังนี้

BRIX SPECIFIC GRAVITY
1 1.004
2 1.008
3 1.012
4 1.016
5 1.020
6 1.024
7 1.028
8 1.032
9 1.036
10 1.040
11 1.044
12 1.049
13 1.053
14 1.057
15 1.061
16 1.065
17 1.070
18 1.074
19 1.079
20 1.083
21 1.088
22 1.092
23 1.097
24 1.101
25 1.106
26 1.111
27 1.115
28 1.120
29 1.125
30 1.129
31 1.134
32 1.139

หลักการเลือกซื้อ กล้องส่องทางไกล กล้องสองตา

หลักการเลือกซื้อ กล้องส่องทางไกล กล้องสองตา

1: ระบบปริซึมแบบ Roof หรือ Porro

กล้องสองตามี 2 องค์ประกอบหลักๆที่ทำหน้าที่ส่งผ่านแสงโดยตรง คือเลนส์และกระจกปริซึม (prism)กระจกปริซึมถูกใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางของแสงภายในตัวกล้อง ระบบปริซึมแบบ roof จะมีขนาดเล็กกว่าแบบ porro แต่การผลิตให้ได้กล้องระบบ roof ที่สมบูรณ์ทำได้ยากกว่าระบบ porroเนื่องจากระบบปริซึม roof มีความซับซ้อนสูงกว่า จึงมีค่าการผลิตที่สูงกว่า ดังนั้นในอัตราขยายและขนาดหน้ากล้องที่เท่ากัน (เช่น 8×50) กล้องสองตาแบบ roof จึงมีขนาดเล็กและราคาสูงกว่ากล้องระบบปริซึมแบบ porro

Roof หรือ Porro

2: วัสดุของกระจกปริซึม BaK-4 และ BK-7

กระจกปริซึมที่ทำจาก BaK-4 (กระจก barium crown) จะมีคุณสมบัติทางแสงที่ดีกว่า BK-7 (borosilicate) เนื่องจากกระจก BaK-4 สามารถส่งผ่านแสงที่เข้ามาได้ทั้งหมดจากประกฎการณ์ทางแสงที่เรียกว่า total internal reflection จึงให้ภาพที่สว่างกว่าและคมกว่าแบบ BK-7

BaK-4 และ BK-7

3. กำลังขยาย (Power)

กล้องสองตาทั่วไป จะบอกประเภทของกล้อง โดยใช้ตัวเลข 2 ชุด เช่น 7×50 หรือ 8×35 เป็นต้น ตัวเลขตัวแรก หมายถึง กำลังขยายของกล้องสองตา (Magnifying Power) เช่น 7x หมายถึง กำลังขยาย เท่ากับ 7 เท่า เป็นต้น ในขณะที่ตัวเลขชุดหลัง หมายถึง ขนาดของเส้นศูนย์กลาง ของเลนส์วัตถุ (Objective lens) หรือเลนส์หน้า หน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm)

กำลังขยาย (Power): กล้องสองตาทั่วไป

4: ขนาดหน้ากล้อง (Objective Lens diameter)

หน้ากล้องยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ กล้องก็ยิ่งสามารถเก็บแสงได้มากเท่านั้น ผลคือภาพของวัตถุที่สว่างและชัดขึ้น ทำให้การเห็นวัตถุที่มืด เช่นการส่องดูกลุ่มดาวตอนกลางคืนทำได้ง่ายขึ้น แต่หน้ากล้องยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ ขนาดและน้ำหนักของกล้องก็มักจะใหญ่ขึ้นเท่านั้น ผู้ใช้จึงควรคำนึงความคล่องตัวที่ยอมรับได้เมื่อเลือกกล้องสองตาที่ใหญ่ขึ้น

5: ขนาดลำแสงที่ออกจากกล้อง (Exit Pupil)

โดยทั่วไปแล้ว ขนาดหน้ากล้องยิ่งใหญ่มักจะช่วยให้มองเห็นวัตถุได้สว่างขึ้น แต่สำหรับกล้องสองตาแล้วข้อสันนิษฐานนี้อาจไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะผู้ใช้ยังต้องพิจารณาถึงลำแสงที่ออกจากกล้องที่เรียกว่า exit pupil ว่าเข้ากับขนาดม่านตาของผู้ใช้กล้องหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว ม่านตาของคนปกติจะอยู่ระหว่าง 2.5 มม.ในที่สว่างจ้าถึง 7 มม.ในที่มืดสนิด ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นอายุด้วย สำหรับผู้มีอายุเกิน 60 ปีม่านตาอาจขยายได้มากสุดที่ 5 มม. ส่วนเวลาใช้งานตอนกลางวันม่านตาอาจจะเล็กลงเมื่อปรับสภาพแล้ว Exit pupil ของกล้องสองตาจึงควรมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของม่านตาผู้ใช้ในขณะที่ใช้งานด้วยด้วย

Exit Pupil

เราสามารถทราบขนาด exit pupil ของกล้องสองตาโดยนำขนาดหน้าเลนส์มาหารขนาดกำลังขยาย เช่นกล้อง 10×50 จะมีค่า exit pupil ที่ 50/10 = 5 มม. ถ้า exit pupil ใหญ่เกินขนาดม่านตาของผู้ใช้ แปลว่ามีแสงบางส่วนที่ถูกเก็บมาแต่ไม่ได้เข้าม่านตาผู้ใช้ จึงเสมือน”สิ้นเปลือง”แสงเพราะจะมองเห็นความสว่างเสมือนกับได้ใช้กล้องที่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น ถ้า exit pupil เล็กกว่าม่านม่านตาของผู้ใช้มาก มักบ่งบอกถึงอัตราขยายของกล้องที่สูงเกินระดับแสงที่เก็บได้ ซึ่งอาจได้ภาพที่มืดเกินจะฟอกัสได้ครับ ในกรณีที่เป็นการใช้งานในสภาพที่แดดจัดเป็นหลัก exit pupil ที่เล็กมักไม่เป็นปัญหา เนื่องจากความสว่างของวัตถุมักมากพอสำหรับการมองเห็นครับ

6: Eye Relief

เป็นระยะที่กล้องต้องห่างออกจากตาเพื่อให้เห็นภาพของกล้องได้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใส่แว่นในขณะส่องกล้องควรเลือกกล้องที่มี eye relief อย่างน้อย 13-15 มม ขึ้นไป

Eye Relief

7. การเคลือบเลนส์ (Coating Lens)

เลนส์ส่วนมาก จะถูกเคลือบผิวของเลนส์ไว้ เพื่อลดอัตราการสะท้อนของแสง เพื่อให้แสงผ่านทะลุเลนส์ ให้ได้มากที่สุด เลนส์ที่ไม่เคลือบ แสงจะสะท้อนหายไป ประมาณ 10% ในขณะที่แสงจะผ่านไปได้ประมาณ 90% ส่วนเลนส์ที่เคลือบทั่วไป จะมีสีม่วงฟ้า เพราะมักเคลือบด้วย Magnesium Fluoride (MgF2) ซึ่งจะลดการสะท้อนของแสงได้ เหลือประมาณ 4% ในขณะที่เลนส์ที่เคลือบมัลติโค้ท (Multi-coated) สามารถลดการสะท้อน ทำให้แสงผ่านได้ถึง 99%

8: ที่ปรับสายตา (Diopter adjustment)

สำหรับผู้ที่สายตาสั้นสองขัางไม่เท่ากันและต้องการใช้งานกล้องสองตาโดยไม่ใส่แว่นสายตา จะพบว่าเมื่อภาพด้านหนึ่งฟอกัสชัดแล้วภาพอีกด้านนึงจะไม่ชัด เนื่องจากสายตาที่ไม่เท่ากัน ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใส่แว่นสายตาก่อนส่องกล้องสองตา หรือไม่ก็ต้องเลือกกล้องสองตาที่มีที่ปรับ diopter adjustment ซึ่งมักเป็นที่ปรับที่อยู่ตาขวาของกล้องสองตา เพื่อปรับให้ตาขวาเสมือนมีสายตาที่เท่ากับตาซ้าย เวลาฟอกัสภาพก็จะชัดเท่าๆกันทั้งสองด้าน

Diopter adjustment

9: ที่ยึดขาตั้ง (tripod adaptable threads)

สำหรับกล้องสองตาที่มีอัตราการขยายมากกว่า 7-10 เท่า การใช้มือถือกล้องมักจะได้ภาพที่ไม่นิ่งพอ จึงจำเป็นต้องหาวิธีลดการเคลื่อนไหวของกล้องขณะใช้งาน กล้องขนาด 7×50 ขึ้นไปควรมีที่ยึดกับขาตั้งกล้อง (tripod adaptable)

tripod adaptable threads

10 การปรับโฟกัส (Focusing)

กล้องสองตาส่วนใหญ่ จะปรับโฟกัสได้ ที่ตรงกลางของกล้องสองตา (Center-focus) ซึ่งใช้สำหรับปรับภาพให้เห็นภาพได้ชัด แล้วจึงปรับที่เลนส์ตาขวาอีกครั้ง เพื่อแก้ไขภาพที่ตาทั้งสองข้าง อาจมองเห็นชัดไม่เท่ากัน แต่ส่วนมาก ที่ปรับภาพตรงกลาง มักไม่ได้ใช้สำหรับการดูดาว เนื่องจาก ผู้ดูดาว ต้องปรับภาพให้ระยะโฟกัส เป็นระยะอนันต์ (Infinity) อยู่แล้ว ดังนั้น การเลือกล้องสองตา ที่มีกลไกการโฟกัสซับซ้อน หรือยุ่งยาก อาจทำให้เสียเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็น

กล้องสองตา

 

 

กล้องส่องทางไกล super ZOOM 10-180 เท่า (Black) เดินป่า ส่องนก

กล้องส่องทางไกล super ZOOM 10-180 เท่า

กล้องส่องทางไกลน้ำหนัก: 800 กรัม
ขนาด: 7x7x2 นิ้ว
ZOOM: 10-180 เท่า

ใน package ท่านจะ ได้รับ

– ฝาปิดเลนส์กล้องทั้งสองด้าน
– กระเป๋าใส่กล้องส่องทางไกล พร้อมสายสะพาย
– สายคล้องคอ

Specification:

1.Model: 10-180X100
2.Materials: Rubber
3.Object Lens Diameter: 50mm
4.Eye Lens Diameter: 22mm
5.Magnification: 8~24X
6.Type of Prism: BAK-4
7.Number of Lens: 4 pieces
8.Lens Coating: FMC
9.Exit Pupil Distance: 8mm
10.Exit Pupil Diameter: 5mm
11.Field of View: 268ft/1000yds
12.Focal Length: 5m/16.4ft
13.Resolution: ≤ 7.5″
14.Interpapillary Distance: About 56~74mm
15.Waterproof Level: Living Waterproof
16.Focusing System: Central Non-slip Focusing
17.Focus Lens: Eye
18.Diopter System: Right Eyepiece
19.Size: 20 x 18 x 6cm/7.87 x 7.08 x 2.36 inches
20.Item Weight: 790g/1.74 lbs

Package included:

1 x Compact Waterproof Binoculars
1 x Carrying Pouch
1 x Neck Strap

เวอร์เนีย ดิจิตอล 12 นิ้ว

Electronic Digital Caliper

Made of hardened stainless steel
Internal, external and height dimensions can be easily and accurately measured
Zero setting in any position
Base measuring function: Inside, outside, depth and step measuring
With easy to read large LCD display
An ideal tool for a broad range of industrial and automotive applications

Specifications:

Measuring range: 0–300 mm/ 0–12 inch.
Resolution: 0.01mm/ 0.0005 in.
Accuracy: +/- 0.02mm/ 0.001 in (<100mm), +/- 0.03mm/ 0.001 in (>100-150mm)
Repeatability: 0.01mm/ 0.0005 in.
LCD Display
Working temperature: 5-40 C
Power: 1 x 1.5V LR44 (silver oxide cell) battery (No included)
Note: Accutacy affected in environment exceeding 80% relative humidity

Package Content:

1 x Digital caliper ( No including the battery )
1 x User Manual
1 x Packing case

Digital Caliper

ดิจิตอลเวอร์เนียร์ใช้งานง่าย

ตัวเลขวัดได้ ทั้งหน่วยมิลลิเมตรและนิ้ว

ผู้ที่ไม่มีความรู้ในการอ่านค่าสเกลเวอร์เนียร์มาก่อน เช่น เด็กนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถใช้งานได้

แบตเตอรี่ใช้ถ่านกระดุม

ทำจากวัสดุสแตนเลสชุบแข็ง
มีความแม่นยำในการวัดสูง
ใช้งานวัดแนวตรง แนวนอนโดยปกติทั่วไป วัดความโตใน โตนอก ความลึก สเต็ปต่าง
สามารถ เซ็ตตั้งค่าใหม่ได้ทุกจุดทุกตำแหน่ง
สามารถล็อกตำแหน่งการวัดได้
จอแสดงค่าการวัดใหญ่ มองเห็นชัดเจน
เปลี่ยนหน่วยการวัด ระหว่าง นิ้ว กั้บ มิลลิเมตรได้ทันที

คุณสมบัติ

สามารถวัดระยะได้: 0-300mm/0-12in
มีความละเอียด : 0.01mm/0.0005in.
มีความแม่นยำ: ±0.03mm/0.001in (<200mm) 0.04mm/0.0015in (>200-300mm).
ความเที่ยงตรง: 0.01mm/0.0005in.
สามารถวัดความเร็วสูงสุดได้: 1.5m/sec, 60in/sec.
ระบบการวัด:เป็นการวัดระบบเชิงเส้น.
จอแสดงค่าการวัดเป็น LCD มองเห็นชัดเจน.
แบตเตอรี่ 1.55V,SR44.
ความจุของเครื่อง: 180mAh.
อุณหภูมิที่เหมาะสม 5°C-40°C / 41 – 104 F.
ความชื้นที่เหมาะสม 80% ของความชื้นสัมพัทธ์.
มีความแม่นยำ 0.02mm หรือ 0.001in.
สามารถปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน

Digital Angle Gauge Meter 360

เครื่องมือวัดองศา เครื่องมือวัดมุมดิจิตอล 360 องศา Digital Angle Gauge Meter 360

เครื่องมือวัดองศา เครื่องมือวัดมุมดิจิตอล 360องศา Digital Angle Gauge Meter 360

เครื่องมือวัดองศา เหมาะสำหรับ การวัดองศา หรือการวัดมุมการวัดองศาเพื่อการติดตั้งหรือประกอบชิ้นงาน วัสดุ ทั้งนี้เครื่องวัดองศา วัดมุมดิจิตอลสามารถใช้งานได้เหมาะสมกับช่างไม้ ช่างปูน ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างติดตั้งอุปกรณ์ ช่างเชือมเหล็ก หรือผู้ใช้งานทั่วไป ก็ยังสามารถใช้งานเครื่องมือวัดองศาได้

เครื่องมือวัดองศา วัดมุมดิจิตอล ใช้งานง่ายพกพาสะดวก

รายละเอียดเครื่องวัดองศา:

Measuring Range: 4×90

Resolution: 0.1

Working Temperature: 0-40C

Large LCD display reads upright at any angle

Data hold.

Calibrate button

Power: 3V CR2032 x 3

สินค้าประกอบด้วย:

Bevel box

Instruction Manual

360°Mini Digital Protractor Inclinometer Angle Meter with Magnetic Base

Description:

The item is a digital protractor, mini digital level.

Applications:

Drainage angles and run-off slopes

Tool setting on Lathes

Setting blade angle of Circular Saws

Setting blade angle of Miter Saws

Setting work piece angle for milling

Platform monitoring

Check drill press table setting, table saw, jointer table, band saw, jointer fence or band saw table

You can even put it into your clothing pockets for field works

Features:

Ultra-slim size

Portable design & simple operation

Built-in 3pcs of strong magnet for attaching on metal surfaces

High accuracy and resolution

Degree and Percentage of slope in conversion

Absolute & relative measurement modes

Large and clear LCD display

Measured data hold

Calibrate button to calibrate the meter to any reference surface

Displayed readings remain upright to enable easy viewing at all angles

Specifications:

3 pcs of magnet on the base

Range: 0 ~ 90° x 4 quadrants (360°)

Resolution: 0.1°

Operating Temperature: 0 ~ 40℃

Operating Humidity: 40~ 80% RH

Power: 2 x 3V CR2032 Batteries (not included)

Dimensions: approx. 55 X 55 x 15 mm

Note:

1.The battery should be taken out for storage if the instrument will be kept idle for a long time period.

2.When power is low, the battery symbol flashes, please replace the batteries as soon as possible.

3.Since this product was only applies to two-axis measurements, in the third axis ( foot level front and back side) and at the horizontal angle was less than 45 °, the LCD will display an error message “Err”.

น้ำหนัก : 200 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 6 x 6 x 2 ซม.

เครื่องวัดระยะ ตลับเมตร เลเซอร์ SNDWAY – 40 เมตร

SNDWAY เลเซอร์ วัดระยะทาง พิกัด 40 เมตร รุ่น SW-T4S

คุณสมบัติ
– ใช้สำหรับวัดระยะทาง โดยใช้แสงเลเซอร์
– เพียงกดปุ่ม แล้วเล็งแสงเลเซอร์ไปที่เป้าหมายที่ต้องการวัด แล้วกดอ่านค่าระยะทางได้เลย
– ตัวเครื่อง มีฟังชั่นสำหรับคำนวนพื้นที่ และปริมาตรได้ในตัว
– ใช้งานได้ในระยะสูงสุด 40 เมตร
SNDWAY New arrive laser distance meter has following features:
      1.Measurement unit options:m/ft/in
      2. 30 units data storage
      3. High accuracy as 2.0 mm and wide measuring: 40M
      4. Set up front / rear benchmark.
      5. Large LCD with backlight.
 Specification  Product Information
 Model  SW-T4S  Brand  SNDWAY
 Measure distance(m)  40m  Power  AAA 1.5V x 2pcs(not include)
 Accuracy(in)  ±2mm  Produce Color  Black
 Unit  m/in/ft  Product Weight  91g
 laser class  635nm, <1mW class II  Product Size  112*50*25mm
 Pythagorean measurement  Full mode  Packing Contents  laser meter User manual lanyard Reflector
 Functions
 Continuous measurement  V  Max storage  30
 Area/Volumn Calculation  V  Automatic backlight  V
 Pythagoras Theorem  Buttons/Keys sound  V
 Add and subtract  V  Battery Indicator  V
 distance Add and subtract  V  Auto laser off  20s
 Area Add and subtract  V  Auto shutdown  150s
 Volume Add and subtract  V  Storage temperature  -20℃ – 60℃
 Min/Max value  V  Working temperature  0℃ – 40℃
 Buzzer Indicate  V  Storage humidity  20% – 80%RH

เครื่องวัดอุณหภูมิ + ความชื้น 2 in 1 จอใหญ่ แบบพกพา ติดผนัง ตั้งโต๊ะได้

เครื่องวัดอุณหภฺมิ + ความชื้น 2 in 1 อุปกรณ์เพื่อช่วยในการวัดความชื้น และอุณภูมิ

สามารถวางหรือแขวนได้ตามรต้องการ ดีไซด์สวยงาม ราคาประหยัด คุณสมบัติ เครื่่องวัดอุณหภูมิ พร้อม วัดความชื้นสัมพัทธ์ ได้ในเครื่องเดียวกัน 2 in 1 จอใหญ่ ดีไซด์และตัวเลขมองเห็นชัดเจน พร้อมให้ความแม่นยำในการแสดงผลทั้งอุณหภูมิ และความชื้น มองเห็นจากระยะไกลได้ชัดเจน ตัวเลขแถบสีขนาดใหญ่ สามารถตั้งได้ (มีขาตั้งกางออกได้) / แขวนได้ Hygrometer Thermometer

เกณฑ์กฏหมายกำหนด สำหรับแสงในสถานที่ทำงาน

หากแสงในสถานที่ทำงานน้อย (หรือ ระดับต่ำ Lux) อาจก่อให้เกิดความเมื่อยล้าความเครียด เช่นเดียวกัน ในกรณีแสงมากเกินไป (หรือ Lux) ระดับแสงจ้าและแสงสะท้อนจะทำให้เป็นอันตราย โดยยิ่งเมื่องานที่ต้องทำงานที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรหรือสารเคมีอันตราย

วิธีการตรวจวัดแสงสว่าง มี 2 วิธีหลักๆ คือ

1. การวัดแบบจุด (Spot Measurement )
เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างบริเวณที่ พนักงานต้องทำงานโดยใช้สายตาเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยุ่ กับที่ในการทำงาน

2. การวัดแสงเฉลี่ย แบบ พื้นที่ทั่วไป (Area Measurement)
เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในบริเวณ พื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ เช่นทางเดิน และบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์

ตาราง แสดงการเปรียบค่าความสว่างในอาคารตามมาตรฐาน CIE ,IES หน่วยเป็นลักซ์

เมื่อเราทราบแล้วว่าพื้นที่ต่าง ๆ ควรมีค่าความสว่างเท่าไหร่ ค่าอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่ เราก็ต้องใช้ เครื่องวัดแสง Lux Meter มาตรวจสอบดู

หากค่าไม่ได้มาตรฐาน เราก็ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ค่านั้นอยู่ในเกณฑ์ เพราะ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีดำเนินการตรวจวัดและ วิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยว กับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการใน สภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทางาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กรณี ที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ให้นายจ้าง ดำเนินการจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานฯ เพิ่มเติมภายใน 90 วัน นับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อความสุขในการทำงานของพนักงานทุกคน

เครื่องตรวจจับโลหะ TS66A Handheld metal detector Waterproof

เครื่องตรวจจับโลหะ TS66A

 • ขนาดเล็ก จับถนัดมือ พกพาสะดวก
 • มีน้ำหนักเบา ตัวเครื่องทำจากพลาสติกเกรดดีเยี่ยม
 • สามารถตรวจจับโลหะในสภาพแวดล้อมได้ทุกรูปแบบ
 • พื้นที่สกปรก โคลน ทราย หรือแม้กระทั้งสถานที่เปียก
 • นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจหาวัสดุโลหะอื่นๆ ในผนังคอนกรีตได้อีกด้วย

Features

Detect metal objects in all directions.

High precision identifying system.

Detecting Wand is waterproof.

With spotlight.

Small dimension, light weight.

Sensitivity can be adjusted.

Operating Instruction

1. Keep this instrument far away from any metallic object, press and hold POWER BUTTON.

2. Slowly turn SENSITIVITY KNOB clockwise until this instrument gives alarm signal, then turn

the knob back until the alarm signal just stops. Now the sensitivity is maximum.

3. Move the Metal Detector smoothly to scan along the surface of the object you want detect.

Metal Detect will send out audio alarm whenever it detects metal objects.

4. To turn off the Metal Detector, release POWER BUTTON

Specifications

Alarm mode:Audible

Operating temperature:0℃~+40℃(32℉~104℉)

Relative humidity:<80%

Power supply:9V battery (6F22 or equivalent)

Weight: About 210g

เครื่องตรวจจับโลหะ

BENETECH GM200A เครื่องวัดความหนาสี ผิวเคลือบ

เครื่องวัดความหนาฟิล์ม สีและการเคลือบ Benetech รุ่น GM200A

 • เป็นเครื่องวัดความหนาฟิล์ม สี มี 2 โหมดการวัด car/user มีย่านการวัด 0~1.8mm(0~71mil) ด้วยค่าความผิดพลาดเพียง ±0.01 (หน่วย mm และ Mil)
 • เพิ่มความสะดวกในการวัดในโหมด car สามารถวัดความหนาพื้นผิวสี ของ เหล็ก อลูมิเนี่ยม และ สังกะสี โดยไม่ต้อง Calibration
 • ส่วนในโหมด User ต้องทำการ Calibration ก่อนทุกครั้งที่จะทำการวัด

เครื่องวัดความหนาฟิล์ม สีและการเคลือบ Benetech รุ่น GM200A

มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ด้วยน้ำหนักเพียง 64 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

เหมาะสำหรับใช้วัดความหนาของฟิล์ม ความหนาของสี ความหนาของการเคลือบ ความหนาของการชุบ และความหนาอื่นๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก (สิ่งที่ต้องการวัดความหนาต้องไม่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก)

ดังนั้นจึงเหมาะกับอุตสาหกรรมฟิล์ม โลหะ การชุบ และอื่นๆ

Coating Thickness Gauge / Car Paint Coating Thickness Benetech GM200A

Notice:

GM200A is upgraded from GM200, GM200A is  new model.

It is no need to do the calibration if you are using car mode to measure the car paint thickness,so it will be more convenient and more stable.

Please note that the device is used for measuring the non-metalic painting thickness only,it can’t be used to measure the thickness of metalic painting.

Technical Parameter:

1.Target Measure: Non-metal coating thickness on the metal surface

2.Measuring Range: 0~1.80mm/0~71.0 mil nonmetal coating on metal surface

3.Accuracy: ±0.1mm

4.Power Supply: 2 x 1.5V AAA battery(Not included)

5.Minimum base diameter: 50mm

6.Critical base thickness: 0.5mm

7.Display resolution: 0.01mm/1mil

8.Operating Temperature:0~40°C

9.Operating Humidity: 10~95%RH

10.Dimensions: 61.98 x 30.57 x 104.99mm

11.Weight: 63.98g (without battery)

เครื่องวัดความหนาฟิล์ม